Menu  

   

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽELATOVICE

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

 

 

 

 1. Základní údaje o škole

Základní škola  Želatovice, Želatovice 95 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do školského rejstříku, od 1. 1. 2003 má právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací.

Základní škola Želatovice je málotřídní škola s pěti ročníky ve třech třídách.

 

Název:                                             Základní škola Želatovice, okres Přerov,

                                                       příspěvková organizace

Sídlo:                                               Želatovice 95, 751 16 Želatovice

Právní forma:                                   právní subjekt – příspěvková organizace

od 1.1.2003

IČO:                                                70 989 346

Vyučovací jazyk:                               český

Zřizovatel:                                       Obec Želatovice

Kapacita školy:                                90 žáků

IZO ZŠ:                                          102 592 705

Kapacita ŠD:                                   50 žáků

IZO ŠD:                                          120 201 364

Ředitel:                                           Mgr.Rudolf Vybíral

Pedagogové:                                         Mgr.Marta Rychlíková, třídní učitelka I.třídy

                                                           Mgr.Rudolf Vybíral, třídní učitel II.třídy

                                                           Mgr.Jitka Létalová , třídní učitelka III.třídy

                                                           Bc.Alena Kupková, učitelka (Aj,Vv,Tv,Pč)

                                                           Bc.Alena Kupková, vychovatelka ŠD

                                                           Iveta Vlčková, asistent pedagoga

                                                           Tereza Janušová, asistent pedagoga

Účetní ekonomka:                          Markéta Pižlová

Školnice, uklízečka:                        Ivana Kindlová

e-mail:                                          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www:                                            www.zszelatovice.wz.cz

telefon:                                          581 227 050, 737 748 566

Předmět činnosti:                            poskytování základního vzdělávání

Počet tříd celkem:                              3

Počet žáků školy:                              43

Počet integrovaných žáků:                   4 ( s doporučenou integrací)

Počet oddělení ŠD:                            1

Počet žáků ŠD:                                 43

 

2. Přehled učebních plánů

 

 1. 1. Realizované učební plány:

 

          16 847/96-2  Základní škola  

 

 1. 2. Školní vzdělávací program:

 

            Od školního roku 2007/2008 pro žáky 1., 2. a 3. ročníku - „Veď mě dál, cesto       má.“

 

 1. 3. Výchovně vzdělávací koncepce školy

 

 • vytváření příznivých podmínek ve škole pro práci žáků
 • vedení žáků k samostatnosti
 • příprava žáků na přechod do plně organizované školy v Přerově
 • účast přihlášených žáků ve vybraných vyhlašovaných soutěžích
 • využívání počítačů a výukových programů ve výuce
 • umožnit žákům přístup k informacím přes internet
 • náprava dyslexie, využití výukových programů na počítačích
 • plavecký výcvik pro žáky 3., a 5. ročníku
 • škola v přírodě pro všechny žáky školy a budoucí prvňáky
 • otevření 5 zájmových kroužků
 • účast na kulturních akcích pořádaných školou a obcí, vystoupení žáků
 • řešení výchovných problémů žáků s jejich rodiči
 • plnění preventivního protidrogového programu, ekologické výchovy a chování žáků v mimořádných situacích

 

 

 1. Pracovní, personální, materiální a technické podmínky   

        provozu

 

 1. Škola má ve vztahu k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu odpovídající prostorové podmínky (učebny, chodby, WC, šatny, pracovní místa apod.).
 2. Zařízení tříd a odborných učeben je postupně modernizováno.
 3. Kapacita a velikost tříd umožňují realizovat vzdělávací program v plné šíři.
 4. Škola má k dispozici další potřebné prostory (tělocvična, hřiště). Školní hřiště využívá v době mimo vyučování školní družina.
 5. Ve škole je zřízena žákovská i učitelská knihovna. Obě jsou pravidelně doplňovány (v rámci finančních možností) a funkčně využívány žáky i učiteli.
 6. Fond učebnic a učebních textů je dostatečně široký, každoročně aktualizovaný a odpovídá vzdělávacímu programu školy. Některé materiály pro doplnění učiva a procvičovací sešity jako spotřební materiál hradí žákům rodiče.
 7. Učební pomůcky jsou zastoupeny v míře, odpovídající požadavkům příslušného učebního plánu, jsou pravidelně využívány, udržovány a doplňovány.
 8. Didaktická technika je funkční, není zastaralá a je užívána neformálně v procesu výuky, stejně tak i televizor a domácí kino. Ve II. Třídě, kde je počítač pro knihovnu bylo nainstalováno promítací plátno a dataprojektor, žáci mají možnost sledovat práci a ukázky na PC celoplošně.
 9. Škola je vybavena výpočetní technikou alespoň v nezbytném rozsahu, což čítá 13 počítačů připojených k internetu v samostatné místnosti, kde je zajištěna kvalifikovaná obsluha a umožněn přístup učitelům a žákům i v době mimo vyučování. Škola je vysokorychlostně připojena k internetu.
 10. Rozvrh hodin a přestávek respektuje psychohygienické potřeby žáků a pedagogických pracovníků. O hlavní přestávce je umožněn (za příznivého počasí) pobyt žáků venku na školním hřišti.

 

Snahou ředitele školy je zajistit aprobovanou výuku ve všech předmětech. Z hlediska materiálního zabezpečení se škola vlastním přičiněním z prostředků zřizovatele a z darů sponzora školy vybavuje výpočetní technikou. Počítače jsou využívány nejen pro výuku informatiky, ale hlavně pro obohacení výuky všeobecně vzdělávacích předmětů výukovými programy a vyhledáváním informací do výuky pomocí internetu.

Výpočetní technika slouží nejen žákům, ale také učitelům. Repasované počítače jsou postupně nahrazovány novými, výkonnějšími. Takto byly zakoupeny 3 nové PC. K dispozici jsou kopírky, počítače s připojením k internetu, tiskárna, knihy a metodické příručky.

Pro žáky jsou k dispozici 3 kmenové třídy, nově upravená studovna pro oddělenou výuku spojených ročníků, třída školní družiny, 4 odborné učebny – tělocvična, knihovna, učebna s výpočetní technikou, místnost pro práci s hlínou v keramickém kroužku. Žáci mají možnost trávit volný čas na školním hřišti a to v době velké přestávky a po skončení vyučování se školní družinou.

 

 

 1. Přijímání žáků

 

Přijímání žáků do 1. tříd

 

V lednu 2017 se k zápisu žáků do 1.třídy pro školní rok 2017/2018 přihlásilo 7 dětí, narozených v obcích Podolí, Tučín a v Želatovicích.

 

 

 1. Údaje o žácích

 

 1. 1. Počty žáků podle tříd k 30.6.2017

 

 

ročník

celkem

Děvčata

chlapci

I.třída

1.

8

6

2

 

2.

14

7

7

II.třída

3.

12

8

4

III.třída

4.

5

3

2

 

5.

4

2

2

Celkem

 

43

26

17

 

 

 

 1. 2. Počty žáků podle obcí

 

 

celkem

děvčata

Chlapci

Podolí

10

7

3

Tučín

13

9

4

Želatovice

18

9

9

Přerov

2

1

1

Celkem

43

 

 

 

 

5. 3.    Výsledky vzdělávání

 

 

V letošním školním roce byli integrováni 3 žáci se specifickými poruchami učení. Byla pro ně třídními učiteli zajištěna náprava a odstraňování dysporuch.

 

 

Konkrétní výsledky a výchovná opatření vyjadřuje následující tabulka:

 

Výchovná opatření

1.pololetí

2.pololetí

Celkem

pochvala

24

21

43

napomenutí TU

 

 

 

důtka TU

 

 

 

důtka ŘŠ

 

 

 

snížená známka

 

 

 

prospěli

4

4

8

prospěli s vyznam.

39

38

77

neprospěli

0

0

0

 

 

 1. 4. Preventivní program

 

V rámci prevence proti šikaně a ostatním negativním jevům a na podporu zkvalitnění vztahů mezi dětmi pokračovala škola ve spolupráci s MŠ Želatovice a MŠ Tučín, PPP, Policií ČR, obcemi Želatovice, Podolí a Tučín a s FC Želatovice.

 

 

 1. Výsledky provedených kontrol:

 

Ve školním roce 2016-2017 provedla Obec Želatovice audit na hospodaření s přidělenými prostředky zřizovatele.

 

 

 1. Údaje o mimoškolních aktivitách, prezentace školy na

veřejnosti

Rodiče i ostatní návštěvníci školy jsou informováni o dění ve škole stálou výstavkou fotografií a informacemi na nástěnkách školy a ve vývěsce obce u zastávky autobusu. Rodiče jsou pravidelně zváni na akce pořádané školou a přiškolenými obcemi (besídky, turnaje, výlety, pálení čarodějnic, dětský den, loučení se školním rokem, s prázdninami  a jiné).

Pro rodiče a budoucí prvňáčky měla škola v plánu zorganizovat Den otevřených dveří,  jenže vzhledem k chřipkové epidemii a doporučení hlavního hygienika ČR byla tato akce zrušena bez náhrady.

 

V rámci výchovy kulturního člověka se žáci v  zúčastnili v době vyučování divadelních představení, koncertů a dalších kulturních, společenských a sportovních akcí.

 

 

 

            Přehled akcí , které pořádala škola nebo se jich účastnila:

 

 

Říjen

            04.10.             Drakiáda v Podolí

            06.10.             Dopravní výchova teorie na SVČ Atlas – 1.a 2.ročník

            07.10.             Dopravní výchova teorie na SVČ Atlas – 4.ročník

            08.10.             Dopravní výchova teorie na SVČ Atlas – 3.a 5.ročník

            14.10.             Dopravní výchova testy  na SVČ Atlas – 4.ročník

            19.10.             jednání Rady školy

 

Listopad

            07.11.             vystoupení žáků na vítání občánků v Tučíně

            08.11.             vystoupení žáků na vítání občánků v Želatovicích

14.11.             Vystoupení v Tučíně na setkání seniorů

25.11.             koncert Pavla Nováka v Přerově

28.11.             vánoční výstavka v Tučíně

 

Prosinec

17.12.             Vánoční besídka žáků pro rodiče

 

Leden

21.01.             vystoupení na setkání seniorů v Podolí  

 

Březen                     

02.03.             maškarní karneval pro děti ve škole     

04.03.             vystoupení žáků na setkání seniorů v Želatovicích

Duben

            10.04.             zápis žáků do 1. ročníku

            13.04.             žáci I.tř. praktická část dopravní výchovy na DDM Atlas

            14.04.             žáci II.tř. praktická část DV na DDM Atlas

            30.04.             Pálení čarodějnic (škola + obec)

 

Květen

08.05.             vystoupení na Tučínském špekáčku

14.05.             účast žáků v soutěži mladých zdravotníku v Přerově

22.05.             vystoupení žáků na Kácení máje v Tučíně

28.05.             Den dětí na Charamzku

 

 

Červen

            22.06.             besídka Den matek

            23.06.             plavání – celá škola

            30.06.             ukončení školního roku na Charamzku

„Ahoj školo, ahoj prázdniny“

 

 

Žáci měli i v průběhu letošního školního roku možnost strávit volný čas v kroužcích s různým zaměřením –  sportovní, estetický, práce s PC, zdravotnický, hra na flétnu

Ve školním roce 2016-2017 navštěvovalo zájmové kroužky 43 žáků.

 

 

 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Vzhledem k reformě, která vstoupila v platnost  vydáním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, se další vzdělávání pedagogických pracovníků stalo nezbytností, pedagogové se zúčastňovali různých školení a seminářů.

 

 

 1. Hospodaření školy

 

         Škola hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a vzhledem k tomu, že se finanční rok nekryje s rokem školním, je hospodaření školy vždy zúčtováno ke konci kalendářního roku. V roce 2016-2017 zadala Obec Želatovice kontrolu hospodaření společnosti Schola managment s.r.o.

 

 

 1. Zhodnocení a závěr

 

Veškerá aktivita naší školy by nebyla možná bez obětavého přístupu většiny pracovníků školy. Proto jim na tomto místě upřímně děkuji. Zároveň patří poděkování p.Ivetě Vlčkové, která přispěla sponzorsky i vlastní aktivitou na akce pro žáky pořádané školou (Mikulášská, vánoční besídka, Den dětí aj.) Další díky patří zřizovateli - Obci Želatovice za veškerou pomoc a projevený zájem o dění v naší škole.

 

 

V Želatovicích 3.7.2017                                               Mgr.Rudolf Vybíral, ředitel školy

   

   
© ZS Želatovice